BÁO CÁO Tổng kết năm học 2015 – 2016

Tháng Năm 27, 2016 7:15 chiều
PHÒNG GD&ĐT NA RÌ

TRƯỜNG TH CÔN MINH

            Số:12 /BC-TH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
             Côn Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

 

 BÁO CÁO

Tổng kết năm học  2015 – 2016

            Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-UBND .Ngày 6/8/2015của Uy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Kạn. Về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn,

Thực hiện Chỉ thị số10/CT-UBND ngày 31/8-2015.Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016,                                                  .

Thực hiện Công văn số 451 /PGD ĐT ngày 08/9/-2015. V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016

Căn cứ Công văn số 236 /PGD ĐT ngày 13/5-2016.Về việc hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016.Nay trường Tiểu học Côn Minh  báo cáo theo các nội dung sau đây

  1. Khái quát tình hình đặc điểm dơn vị:
  2. Đặc điểm chung: Là trường Tiểu học công lập, có 05 điểm trường, gồm 01 điểm chính và 04 điểm lẻ.

– Số lớp có: 14 lớp (lớp đơn 11 ; lớp ghép 03)

– Số học sinh đầu năm học : 168 ; cuối năm học : 168,        Nữ: 86 em ; Nam: 82 em ; Dân tộc: 165 em ;  Nữ dân tộc: 84 em.

Hộ nghèo: 65 ; Cận nghèo: 49 ; Khuyết tật: 03

+ Số cán bô, giáo viên, nhân viên :Tổng 26 (25 biên chế;hợp đồng 1)

* Quản lý: 02; Giáo viên: 21 ; Nhân viên: 03(biien chế 2;hợp đồng 1)

+ Cơ sở vật chất – thiết bị:

– Tổng số phòng học: 18

– Phòng chức năng: 03

– Nhà công vụ: 02

– Nhà hiệu bộ: 01.

– Thiết bị đồng bộ: 18

– Chỗ ngồi học sinh:  200.

              1.2. Thuận lợi: Được sự chỉ đạo sát sao của ngành về lĩnh vực chuyên môn, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo cơ sở vật chất.

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 100% đạt chuẩn đào tạo, trong đó hơn 80% có trình độ trên chuẩn,đủ hệ số giáo viên theo quy định dạy 2 buổi/ngày .

– Học sinh ra lớp đúng độ tuổi 100%,đa số có ý thức học tập tốt.

– Cơ sở vật chất cơ bản đủ về số lượng đảm bảo chất lượng.

1.3.Khó khăn: Trường có nhiều điểm trường xa trung tâm đi lại khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số vùng sâu nhận thức chậm, cơ sở vật chất còn thiếu các phòng chức năng (y tế, thư viện …)

  1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ các năm học 2015 – 2016:

            2.1. Công tác quản lí giáo dục và đào tạo.

– Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch năm học 2015 – 2016 theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo phù hợp với đơn vị địa phương,từng bước thực hiện Nghị quyết đảm bảo về cơ sở vật chất,nâng cao chất lượng giáo dục.

– Tập trung chỉ đạo lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch năm học theo kế hoạch và chương trình hành động của cấp trên về đổi mới căn bản toàn diện giáo Dục và Đào tạo. Trong năm học 2015 -2016 nhà trường trú trọng đổi mới công tác quản lý theo quy định tự chủ về tài chính và phân cấp quản lý trách nhiệm về giáo dục tại cơ sở nhà trường. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo các văn bản TĐKTcủa nhà nước  đúng quy định,đánh giá viên chức theo Nghị định 56/NĐ-CP năm 2015,

2.2. Về tổ chức hoạt động giáo dục:

  1. a) Kết quả chung cấp học:

– Tổ chức triển khai đầy đủ văn bản về tiêu chuẩn  học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bô, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tổ chức đăng kí việc làm cụ thể đối với các tiêu chuẩn tấm gương đạo đức của Bác, 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đều đăng kí thi đua học tập bằng các việc làm cụ thể theo nhiện vụ được giao,

– Công tác giáo dục đạo đức, lối sống kĩ năng, giáo dục thể chất, chăm lo sức khỏe cho học sinh, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh ở đơn vị được trú trọng quan tâm quán triệt nghiêm túc thông qua giáo dục nội khóa, ngoại khóa ngoài giờ lên lớp. Để tuyên truyền sâu rộng từ bậc phụ huynh và mọi thành phần quan tâm. Do đó năm học 2015 – 2016 không có cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh vi phạm

– Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện luôn được coi trọng đối với giáo dục dân tộc, thực hiện tốt, đầy đủ các chế độ đối với giáo viên, học sinh bán trú và học có hoàn cảnh  khó khăn giúp các em đến trường không có học sinh bỏ học,

– Hoạt động khảo thí, kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục được triển khai thường xuyên đúng  quy định. Kết quả triển khai đánh giá trường chưa đạt cấp độ  tỉ lệ 16/28 = 57,3%

– Thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục cách dạy học và kiểm tra theo hướng  phát triển năng lực và phẩm chất học sinh vận dụng theo Thông tư 30/TT30/2014  để nhận xét đánh giá học sinh bước đầu có kết quả chuyển biến tích cực.

Tổ chức dạy học cả ngày để tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu các môn học. Hiệu quả chất lượng đã được nâng lên so với các năm  trước,tuy nhiên vẫn còn một số em do nhận thức chậm ở điêm trường chưa đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện.

           * Kết quả:Học sinh

            – Hoàn thành nội dung học tập các môn học: 163/165 đạt 98,78%

– Chưa hoàn thành nội dung các môn học :02

Xếp loại năng lực:Đạt 163/165,chưa đạt: 02

xếp loai phẩm chất:Đạt 163/165,chưa đạt: 02

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học  98,78%

Học sinh hoàn thành chương trình cấp học 100%

– Công  tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi đạt chuẩn phổ cập mức độ 3 năm 2015. Công  tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đang tích cực phấn đấu tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất dự kiến đến  năm 2018 cơ bản đạt chuẩn,

             2.3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý:

– Thường xuyên trú trọng việc phát triển đội ngũ nhà giáo chuẩn hóa nghiệp vụ chuyên môn để quy hoạch dự kiến theo giai đoạn. Cán bộ quản lý được bồi dưỡng trình độ quản lý giáo dục. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện tốt. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên luôn được đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả  chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2015,được Đảng bộ xã khen.

– Tổ chức kiểm tra đánh giá tay nghề của cán bộ viên chức tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học bồi dưỡng nâng cao tay nghề và nâng ngạch trên chuẩn đào tạo.Kết quả 100% CB,GV,NV đạt chuẩn  trong đó 80% trên chuẩn.Công tác tự bồi dưỡng thường xuyên đạt kết quả tốt,không có giáo viên không hoàn thành  kế hoạch bồi dưỡng,

2.4. Tăng cường nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục:

– Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo phương án tự chủ tài chính. Cân đối chi tiêu các hạng mục chi theo dự toán phân bổ ngân sách cấp trên đảm bảo đúng quy định. Sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chi đúng mục đích.

– Công  tác bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học luôn được thực hiện đúng quy định và duy trì tốt. Tuy nhiên đồ dùng dạy học tự làm còn rất nhiều hạn chế.

– Các phòng chức năng còn thiếu như phòng y tế, thư viện, các công trình vệ sinh điểm trường lẻ còn thiếu.

– Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020 được xây dựng có quy mô đảm bảo quỹ đất giáo dục. Kết quả triển khai chương trình dự án được thực hiện đúng và đảm bảo yêu cầu như:Dự án SeQap được thực hiện ở cả 05 điểm trường,

– Công tác xã hội hóa giáo dục được thực hiện khá tốt đã huy động được toàn dân chăm lo xây dựng cơ sở vất chất bằng nguồn sức dân để sửa chữa, duy tu cơ sở vật chất trường lớp hàng năm, đảm bảo cho dạy và học của trường được thuận lợi.

– Việc thực hiện đối với chính sách đối với người học như: học sinh bán trú, hỗ trợ chi phí học tập, chế độ dự án SeQap học sinh ăn trưa luôn được quan tâm và thực hiện  nghiêm túc có trách nhiệm.

2.5.Đánh giá khái quát:

* Ưu điểm: Nhà trường có sự chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên cụ thể ,bám sát kế hoạch có phân công trách nhiệm. Tổ chức thực hiện năm học đồng bộ tạo được sự đồng thuận cao, ý thức trách nhiệm, tự giác hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên.

– Hoạt động giáo dục và các phong trào thi đua thực hiẹn theo kế hoạch có nhiều chuyển biến tích cực,hiệu quả góp phần trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

– Sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành đoàn thể địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các bậc phụ huynh có ý thức cao trong việc chăm lo giáo dục con em của mình tích cực học tập và rèn luyện.

* Nhược điểm hạn chế:

– Công tác quản lý ,việc kiểm tra toàn diện ở các điểm trường chưa nhiều,

– Chất lượng giáo dục mũi nhọn còn thấp.

– Các hoạt động giáo dục và phong trào thi đua chưa mạnh mẽ. Gương điển hình tiêu biểu còn ít.

* Nguyên nhân chủ yếu: Phạm vị trường rộng nhiều điểm trường xa trung tâm đi lại khó khăn, thời gian giành để giáo viên bồi dưỡng cho học sinh và phụ đạo rất hạn hẹp đặc biệt là ở các lớp ghép,

– Chưa có giáo viên tổng phụ trách chuyên, quỹ thời gian giành cho các hoạt động còn ít,hạn chế nhiều về nghiệp vụ ,các điểm trường lẻ chưa có quỹ thời gian để hoạt động các phong trào còn trầm.Do vậy có ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục học tập của học sinh vùng sâu, dân tộc thiểu số ở điểm trường khó khăn.

* Đề xuất , kiến nghị:

  1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017:

Năm học 2016 – 2017 tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch quy mô phát triển giáo dục được cấp trên phê duyệt. Trú trọng công tác xây dựng cơ sở vật chất tham mưu cho thường trực UBND xã để năm học 2016 -2017 tổ chức thực hiện đúng theo lịch kế hoạch cấp trên.

– Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục  năm học theo Chỉ thị nhiệm vụ của Bộ giáo dục Đào tạo phù hợp sát với tình hình địa phương và các điều kiện nhà trường. Vận  dụng hợp lý  việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo chương trình hành động nghị quyết của huyện Na Rì,

– Tiếp tục duy trì phát huy kết quả năm học 2015 – 2016 khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại đề ra các quyết sách biện pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

– Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016, phương hướng trọng tâm nhiệm vụ 2016 – 2017của trường Tiểu học Côn Minh . Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên trong năm học tới đạt kết quả cao hơn./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT Na Rì.

– Lưu BGH, CM, VT.

            Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

          Hoàng Văn Bích