Công văn V/v tham gia bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tháng Năm 27, 2016 7:20 chiều

 

UBND HUYỆN NA RÌ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số:        /PGD&ĐT                                            Na Rì, ngày 26 tháng 5 năm 2016

V/v tham gia bồi dưỡng chứng

chỉ ngoại ngữ, tin học.

 

Kính gửi: Các trường học.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2015/TTLT- BGDĐT-BNV; Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT- BGDĐT-BNV; Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT- BGD ĐT- BNV của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, Tiểu học và THCS;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 32/Q§-UBND ngµy 31/12/2014 cña Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c K¹n vÒ viÖc ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc bé m¸y, c«ng chøc, viªn chøc nhµ n­íc;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-SGDĐT ngày 22/3/2013 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn Quyết định về việc cho phép trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Hà Minh triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiếng Anh.

Căn cứ Công văn số 57/SNV-CCVC ngày 08/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì;

Để tạo điều kiện cho giáo viên các bậc học có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm hạng và thăng hạng chức danh nghề nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo Na Rì liên kết với Trung tâm tin học Hà Minh mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học cho giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS trong toàn ngành đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Phòng GD&ĐT Na Rì thông báo các trường có nhu cầu bồi dưỡng Chứng chỉ tiếng Anh, Tin học theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đăng ký và lập danh sách (theo mẫu gửi kèm về phòng GD&ĐT trước ngày 05/6/2016) đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ pgdnari@backan.edu.vn

* Thời gian bồi dưỡng: Trong tháng 6/2016 (thời gian cụ thể có thông báo sau)

* Địa điểm: Tại Hội trường Phòng GD&ĐT Na Rì.

* Kinh phí:

– Bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ:

+ Tiền học phí: 3.500.000đ.

+ Lệ phí thi: 1.000.000đ

Tổng : 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

– Bồi dưỡng chứng chỉ Tin học: Phòng GD&DT sẽ thông báo sau.

Trên đây là nội dung thông báo về việc đăng ký bồi dưỡng chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học nhận được công văn này Phòng GD&ĐT đề nghị Ban giám hiệu các trường triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG

– Như kính gửi;

– BLĐ Phòng GD&ĐT;

– Lưu: VT, PT.                                                                                                          Trương Xuân Dũng